Finansiering af universiteterne: fordelingen af basismidler (del 2)

Bemærk: Jeg er ansat som lektor på Aalborg Universitet. Jeg er ikke ekspert i finansiering af universiteterne. Nedenfor skal ses som et indlæg fra en undrende borger og forsker.

Dette er en opfølgning på et tidligere indlæg. Indlægget omhandlede fordelingen af basisforskningsmidlerne. Bl.a. blev nuværende (uigennemsigtige) fordeling sammenlignet med to alternativer: én hvor alle basismidlerne blev fordelt “efter resultat” (dvs. igennem 45-20-25-10-modellen, og én hvor alle basismidlerne blev fordelt vægtet efter studenterårsværk (STÅ).

Som jeg diskuterede i det tidligere indlæg, ville 45-20-25-10-modellen være en transparent model. Jeg har ikke taget stilling til fordelingsnøglen, og ej heller om elementerne er fornuftige. Jeg synes blot det giver mening at fordele basismidlerne på en gennemsigtig måde, for så kan man om ikke andet diskutere det på et oplyst grundlag.

Fordeling efter STÅ er også transparent, men det giver på sin vis også dobbelteffekt pga. taxametertilskudet. Man kan dog eksempelvis tolke en fordeling af basismidler ud fra STÅ som at taxametertilskudet er marginaludgiften for en ekstra studerende, og basismidlerne er for at have et understøttende forskningsmiljø.

I forlængelse af dette indlæg skrev jeg til Uddannelses- og Forskningsministeriet om de havde nogle tal på fordeling af basismidler og antal studenterårsværk (STÅ).

Jeg har nu modtaget noget data fra dem (rådata findes nederst i dette indlæg) i form af basismidler samt STÅ. Basismidlerne er kun for 2020 opdelt efter hvad der er givet efter 45-20-25-10-modellen og hvad der er givet “som man plejer” (“historiske fordelingsmodeller”). Tal for de foregående år findes, men det vil tage lang tid at grave dem frem. Jeg er rigtig glad for hjælpen jeg har fået fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, men jeg ærger mig samtidig over at sådanne tal/data ikke allerede ligger i en offentlig database et sted. Finansloven burde findes i et langt mere åbent, maskinlæsbart format.

Nedenfor vil jeg præsentere datamaterialet. Først kommer præsentation af datamaterialet.

Præsentation af datamateriale

Basismidler

Table 1: Fordeling af basismidler til forskning 2010-2020 (mio. kr.) (2020-pl). Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Uni 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
KU 2.762 2.941 3.025 3.105 3.112 3.112 3.086 3.074 3.086 3.053 3.030
AU 1.777 1.931 1.897 1.946 1.963 1.981 1.983 1.981 1.998 1.979 1.972
SDU 768 860 864 893 895 900 899 901 914 914 916
RUC 255 259 251 262 265 268 269 270 271 268 265
AAU 686 739 728 769 778 787 792 802 839 839 845
CBS 260 268 257 272 278 285 290 293 323 393 397
DTU 1.507 1.604 1.646 1.686 1.675 1.674 1.660 1.649 1.653 1.623 1.616
ITU 90 94 90 93 94 95 96 97 104 134 133

Basismidler: historiske fordelingsmodeller og via resultatmodellen

Basismidlerne kan opdeles i hvad der tildeles ud fra historiske fordelingsmodeller og via resultatmodellen. Som nævnt har jeg desværre kun tal fra 2020:

Table 2: Fordeling af basismidler til forskning i 2020 fordelt på baggrund af fordeling (mio. kr.) (2020-pl). Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Uni Historisk Resultatmodel Total
KU 2.638 392 3.030
AU 1.668 303 1.972
SDU 753 163 916
RUC 223 42 265
AAU 669 176 845
CBS 328 69 397
DTU 1.418 198 1.616
ITU 117 16 133

Man kan nu betragte hvor stor andel af basismidlerne hvert universitet får, både totalt set og ud fra de to fordelingsmodeller (historiske og resultat):

Anvender man kun andelene fra resultatmodellen til at tildele efter, ville tildelingen af basismidler ske således (for 2020):

Table 3: Fordeling af basismidler til forskning i 2020 sammenlignet med hvis alle blev fordelt efter resultatmodellen (mio. kr.) (2020-pl). Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Uni Tildelte basismidler Basismidler kun efter resultmodel Forskel
KU 3.030 2.648 382
AU 1.972 2.046 -74
SDU 916 1.098 -183
RUC 265 284 -18
AAU 845 1.188 -343
CBS 397 469 -71
DTU 1.616 1.335 280
ITU 133 105 27

Studenterårsværk (STÅ)

Table 4: Antal studenterårsværk (STÅ) 2010-2019 (de faktiske opgjorte). Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Uni 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KU 22.379 22.946 23.878 24.429 26.305 26.753 28.589 27.580 27.092 26.810
AU 20.232 21.638 22.589 23.727 24.222 24.708 26.437 26.365 25.848 26.284
SDU 9.581 10.474 11.663 13.296 14.201 15.552 17.119 17.118 16.764 16.652
RUC 4.887 5.170 5.191 5.409 5.491 5.558 5.591 5.715 5.634 5.527
AAU 8.589 9.287 10.749 12.455 14.407 15.513 16.000 16.145 16.184 16.114
CBS 9.639 10.152 10.683 10.846 11.479 11.992 13.052 12.465 12.234 12.407
DTU 5.728 6.061 6.208 6.478 6.644 7.157 7.698 7.790 7.880 8.019
ITU 676 898 1.098 1.246 1.223 1.256 1.344 1.342 1.425 1.562

Som det ses har det uigennemsigtige element “historiske fordelingsmodeller” (“som man plejer”) ret stor betydning.

Basismidler per STÅ

Nu udregnes antal tildelte basismidler per produceret STÅ.

Table 5: Basismidler (1.000 kr.) per studenterårsværk (STÅ).
Uni 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
KU 123,4 128,2 126,7 127,1 118,3 116,3 107,9 111,4 113,9 113,9
AU 87,9 89,2 84,0 82,0 81,1 80,2 75,0 75,1 77,3 75,3
SDU 80,2 82,1 74,1 67,2 63,0 57,9 52,5 52,7 54,5 54,9
RUC 52,2 50,0 48,3 48,4 48,2 48,3 48,2 47,2 48,1 48,5
AAU 79,9 79,6 67,8 61,8 54,0 50,8 49,5 49,7 51,9 52,1
CBS 27,0 26,4 24,1 25,1 24,2 23,8 22,3 23,5 26,4 31,7
DTU 263,1 264,6 265,2 260,2 252,1 233,8 215,7 211,6 209,8 202,4
ITU 133,8 104,5 82,1 74,8 77,3 75,9 71,5 72,3 72,8 85,6

Data

Data er udleveret af Uddannelses- og Forskningsministeriet d. 3. marts 2020. Tak for det.

Basismidler

Nedefor gives fordelingen af basismidler i mio. kr. (2020-pl).

Totaler som R objekt:

basismidler <- structure(list(
 Uni = c("KU", "AU", "SDU", "RUC", "AAU", "CBS", "DTU", "ITU"), 
 `2010` = c(2761.66, 1777.47, 768.01, 255.07, 686.02, 259.95, 1507.19, 90.37), 
 `2011` = c(2941.35, 1931.03, 860.39, 258.64, 738.9, 268.33, 1603.55, 93.87), 
 `2012` = c(3025.19, 1896.67, 863.79, 250.91, 728.36, 257.46, 1646.08, 90.17), 
 `2013` = c(3104.54, 1945.99, 892.98, 261.98, 769.34, 272.31, 1685.58, 93.2), 
 `2014` = c(3111.53, 1963.32, 894.88, 264.61, 778.47, 277.77, 1675.13, 94.46), 
 `2015` = c(3111.84, 1980.76, 900.49, 268.41, 787.43, 285.34, 1673.58, 95.32), 
 `2016` = c(3086.01, 1982.52, 899.33, 269.33, 792.14, 290.45, 1660.43, 96.08), 
 `2017` = c(3073.54, 1981.13, 901.37, 269.73, 802.45, 293.38, 1648.65, 97.06), 
 `2018` = c(3085.6, 1997.94, 914.47, 270.97, 839.24, 323.11, 1652.89, 103.69), 
 `2019` = c(3052.66, 1979.2, 914.49, 268.27, 839.31, 392.7, 1622.66, 133.73), 
 `2020` = c(3030.29, 1971.68, 915.86, 265.21, 844.81, 397.25, 1615.66, 132.76)), 
 row.names = c(NA, -8L), class = c("tbl_df", "tbl", "data.frame"))

Totaler som CSV:

Uni;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020 KU;2761.66;2941.35;3025.19;3104.54;3111.53;3111.84;3086.01;3073.54;3085.6;3052.66;3030.29 AU;1777.47;1931.03;1896.67;1945.99;1963.32;1980.76;1982.52;1981.13;1997.94;1979.2;1971.68 SDU;768.01;860.39;863.79;892.98;894.88;900.49;899.33;901.37;914.47;914.49;915.86 RUC;255.07;258.64;250.91;261.98;264.61;268.41;269.33;269.73;270.97;268.27;265.21 AAU;686.02;738.9;728.36;769.34;778.47;787.43;792.14;802.45;839.24;839.31;844.81 CBS;259.95;268.33;257.46;272.31;277.77;285.34;290.45;293.38;323.11;392.7;397.25 DTU;1507.19;1603.55;1646.08;1685.58;1675.13;1673.58;1660.43;1648.65;1652.89;1622.66;1615.66 ITU;90.37;93.87;90.17;93.2;94.46;95.32;96.08;97.06;103.69;133.73;132.76

Fordelt på baggrund af historiske fordelingsmodeller som R objekt:

basismidler_hist <- data.frame(Uni = c("KU", "AU", "SDU", "RUC", "AAU", "CBS", "DTU", "ITU"),
                `2020` = c(2637.80, 1668.42, 753.05, 223.18, 668.69, 327.80, 1417.74, 117.15),
                check.names = FALSE)

Fordelt på baggrund af historiske fordelingsmodeller som CSV:

Uni;2020 KU;2637.8 AU;1668.42 SDU;753.05 RUC;223.18 AAU;668.69 CBS;327.8 DTU;1417.74 ITU;117.15

Studenterårsværk (STÅ)

Nedefor gives fordelingen af Studenterårsværk (STÅ) i mio. kr. (2020-pl).

Som R objekt:

basismidler <- structure(list(
 Uni = c("KU", "AU", "SDU", "RUC", "AAU", "CBS", "DTU", "ITU"), 
 `2010` = c(2761.66, 1777.47, 768.01, 255.07, 686.02, 259.95, 1507.19, 90.37), 
 `2011` = c(2941.35, 1931.03, 860.39, 258.64, 738.9, 268.33, 1603.55, 93.87), 
 `2012` = c(3025.19, 1896.67, 863.79, 250.91, 728.36, 257.46, 1646.08, 90.17), 
 `2013` = c(3104.54, 1945.99, 892.98, 261.98, 769.34, 272.31, 1685.58, 93.2), 
 `2014` = c(3111.53, 1963.32, 894.88, 264.61, 778.47, 277.77, 1675.13, 94.46), 
 `2015` = c(3111.84, 1980.76, 900.49, 268.41, 787.43, 285.34, 1673.58, 95.32), 
 `2016` = c(3086.01, 1982.52, 899.33, 269.33, 792.14, 290.45, 1660.43, 96.08), 
 `2017` = c(3073.54, 1981.13, 901.37, 269.73, 802.45, 293.38, 1648.65, 97.06), 
 `2018` = c(3085.6, 1997.94, 914.47, 270.97, 839.24, 323.11, 1652.89, 103.69), 
 `2019` = c(3052.66, 1979.2, 914.49, 268.27, 839.31, 392.7, 1622.66, 133.73), 
 `2020` = c(3030.29, 1971.68, 915.86, 265.21, 844.81, 397.25, 1615.66, 132.76)), 
 row.names = c(NA, -8L), class = c("tbl_df", "tbl", "data.frame"))

Som CSV:

Uni;2010;2011;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2020 KU;2761.66;2941.35;3025.19;3104.54;3111.53;3111.84;3086.01;3073.54;3085.6;3052.66;3030.29 AU;1777.47;1931.03;1896.67;1945.99;1963.32;1980.76;1982.52;1981.13;1997.94;1979.2;1971.68 SDU;768.01;860.39;863.79;892.98;894.88;900.49;899.33;901.37;914.47;914.49;915.86 RUC;255.07;258.64;250.91;261.98;264.61;268.41;269.33;269.73;270.97;268.27;265.21 AAU;686.02;738.9;728.36;769.34;778.47;787.43;792.14;802.45;839.24;839.31;844.81 CBS;259.95;268.33;257.46;272.31;277.77;285.34;290.45;293.38;323.11;392.7;397.25 DTU;1507.19;1603.55;1646.08;1685.58;1675.13;1673.58;1660.43;1648.65;1652.89;1622.66;1615.66 ITU;90.37;93.87;90.17;93.2;94.46;95.32;96.08;97.06;103.69;133.73;132.76

Avatar
Mikkel Meyer Andersen
Lektor i anvendt statistik

Mine forskningsinteresser er bl.a. indenfor anvendt statistik og beregningsbaseret statistik.

Relaterede